Sąlygos ir taisyklės
29 Lie 2015

AUTOMOBILIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

Automobilio nuomotojo asmens kodas, adresas, Vilnius, toliau vadinamas – Nuomininkas, ir UAB “ATIDI“ – „RentaCarVilnius“ automobilių nuoma, atstovaujama direktoriaus Daliaus Kažukausko, įmonės  kodas 302824272, adresas Erškėčių g.4, Pagiriai, Vilniaus rajonas,  toliau vadinamas – Nuomotojas, sudarėme šią sutartį:

 1. Sutarties dalykas

1.1 Leidimas, toliau vadinama nuoma, nuomininkaui laikinai leidžia naudotis transporto priemone, kuri nurodyta pirmame nuomos lape.

 1. Nuomos kaina

2.1. Turto nuomos kaina laikotarpiui  nurodyta pirmajame nuomos lape. Užstatas ir visa nuomos kaina turi būti sumokėta iki automobilio atsiėmimo.

2.2.  Besąlyginė išskaita – draudimo frančizė šiam automobiliui yra xxx,xx € (xxx,xx eurų). Besąlyginė išskaita – draudimo frančizė turi būti sumokėta iki automobilio atsiėmimo. Draudimo frančizė xxx,xx € (xxx,xx eurų) sumoje negrąžinama jei automobilis po nuomos grąžinamas ne tokios pat komplektacijos, ne tokios pat būklės kaip nuomos pradžioje.

2.3. Rezervacijos mokestis (avansas) – įskaičiuojamas į bendrą nuomos kainą. Rezervacijos mokestis (avansas) negrąžinamas nuomininkui atsisakius nuomotis automobilį nurodytomis datomis, neatvykus.

2.4. Automobilio ridos limitas vienai nuomos parai lengvajam automobiliui yra 200 km, mikroautobusui 500 km. Viršijus nustatytą ridos limitą Nuomininkas moka Nuomotojui po 0,09 (devynis) centus plius PVM už kiekvieną ridos limitą viršijantį kilometrą.

 1. Nuomos terminas

3.1.Nuomos terminas yra apibrėžtas pirmajame nuomos lape.

3.1.1. Naudojimosi Turtu šalis – LIETUVA

3.2.  Esant poreikiui, šalių susitarimu, Nuomos terminas gali būti pratęstas arba sutrumpintas:

 • Nuomininkas moka Nuomotojui už visas faktines Nuomos paras tarifu, nurodytu 2.1 punkte.
 • Nuomininkui 3.1 punkte nurodytu terminu negrąžinus Nuomotojui turto (išskyrus 3.2 punkte nurodytą atvejį), už kiekvieną sekančią parą Nuomininkas moka Turto Nuomos kainą – 100 už vieną parą  , bet neilgiau kaip 2 paros. Vėliau sutartis nutraukiama ir įsigalioja 12 šios sutarties skirsnis.
 • Grąžinant automobilį anksčiau nei numatyta nuomos sutartyje, mokama už dienas, kuriomis buvo naudojamas automobilis plius trys paros pagal paros nuomos kainą numatytą nuomos sutartyje.
 1. Turto perdavimo-grąžinimo vieta

4.1. Gariūnų autoverslo centras, 157 aikštelė, Vilnius. Kitu atveju turto priėmimo ir perdavimo vieta nurodyta pirmajame nuomos lape.

4.2. Turto perdavimas įforminamas Turto Priėmimo-perdavimo aktu

4.3. Automobilis turi būti grąžintas švarus. Grąžinus nešvarų automobilį, užstatas grąžinamas per 5 d.d. ir nuomotojas sumoka 15,00 eurų už valymą.

 1. Turto naudojimas
  5.1. Nuomininkas įgyja teisę naudotis Turtu nuo Turto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

5.2. Nuomininkas užtikrina Nuomotoją, kad iki visų šioje sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo:
5.2.1. naudos Turtą tausojančiai, pagal Turto techninėje dokumentacijoje nurodytą paskirtį bei tiksliai vykdys Turto gamintojo nustatytų Turto techninės priežiūros ir eksploatavimo taisyklių reikalavimus;
5.2.2. Nuomininkas įsipareigoja neviršyti maksimalaus 130 km. /h greičio. Viršijus šį nustatytą ir susitartą maksimalaus  greičio apribojimą, Nuomininkas sumoka Nuomotojui 100 € baudą už automobilio netausojimą. Greitis nustatomas GPS siųstuvo pagalba.
5.2.3. Įvykus draudiminiam įvykiui per 2 (dvi) darbo dienas, telefonu  informuos Nuomotoją apie Turto vagystę, sugadinimo ar sunaikinimo aplinkybes ir kokių dėl to buvo imtasi priemonių. Automobilio vagystės atveju nuomininkas privalo pateikti automobilio techninį pasą ir užvedimo raktelį bei  padengti  10% automobilio rinkos vertės kainą. Nepateikus automobilio techninio paso ar automobilio užvedimo raktelio nuomininkas įsipareigoja sumokėti visą automobilio rinkos vertės kainą.

 1. Nuomininko teisės

6.1. Nuomininkas turi teisę :
6.1.1. naudoti Turtą pagal jo tiesioginę paskirtį. Naudojant Turtą gauta produkcija ar pajamos yra Nuomininko nuosavybė.

 1. Nuomininko įsipareigojimai

7.1. Nuomininkas įsipareigoja :
7.1.1. neįkeisti, nemainyti, neužstatyti, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti, juo nelaiduoti, negarantuoti bei imtis visų priemonių tam, kad išvengtų Nuomotojo nuosavybės teisės į Turtą apribojimo iš trečiųjų asmenų pusės;
7.1.2. vykdyti visas draudimo sutarties su Draudiku sąlygas bei užkirsti kelią sąlygų, kurios gali būti pagrindas Draudikui atsisakyti išmokėti draudimo išmoką ar sumažinti jos dydį, atsiradimui;
7.1.3. nenaudoti Turto Lietuvos Respublikos norminiais aktais uždraustai veiklai vykdyti;
7.1.4. eksploatuojant Turtą laikytis Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytų aplinkosauginių reikalavimų bei nedelsiant informuoti Nuomotoją apie naudojant Turtą aplinkai padarytą žalą;
7.1.5. nenaudoti Automobilio Lietuvos Respublikos, ar tos šalies, kurioje važinėsiu, norminiais  aktais uždraustai veiklai vykdyti. Neviršyti leistino greičio.  Kompensuoti visus Automobilio savininko nuostolius, jei automobilis: sudaužomas, pažeidžiamas, pavagiamas, sugenda, suniokojamas, dingsta be žinios ar kitaip praranda savo vertę.  Nuostolius pilnai kompensuosiu pagal pateiktą  sąskaitą arba samatą. Kompensuoti  visą Automobilio savininko patirtą žalą, kuri atsiras dėl: mano veiksmų susijusiu su naudojimusi Automobiliu, arba netinkamo jo naudojimo, arba praradimo, arba konfiskavimo, taip pat baudas už kelių eismo taisyklių, norminių aktų pažeidimus ir kt., taip pat visas automobilio transportavimo ir remonto išlaidas jei automobilis sugadintas automobilio nuomos laikotarpiu. Kompensuoti visą Automobilio savininko patirtą žalą, kuri atsiras: dėl nedraudiminių įvykių, ne laiku suteiktą informacija apie įvykį, įvykio nuslėpimą.

7.1.6. laiku ir tinkamai vykdyti kitas šios sutarties sąlygas bei įsipareigojimus.

7.2. Nuomininkas per 5 (penkias) darbo dienas turi raštu informuoti Nuomotoją jeigu:
7.2.1. pasikeičia šioje sutartyje nurodyti nuomininko adresas, telefono, fakso numeris ar banko rekvizitai.
7.3. Nuomininkas patvirtina, kad:
7.3.1. šios sutarties pasirašymo dienai jo atžvilgiu nėra pradėtos jokios teisminės procedūros;
7.3.2. visus dokumentus pateikė ir ateityje pateiks teisingus;
7.3.3. Nuomininko sprendimas pasirašyti šią sutartį yra galiojantis, priimtas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Nuomininko įstatų ar kitų Nuomininkui privalomą galią turinčių dokumentų.

 1. Nuomotojo teisės

8.1. Nuomotojas turi teisę :
8.1.1. tiesiogiai ar per įgaliotus asmenis tikrinti Turto būklę bei jo eksploatavimo sąlygas.

 1. Nuomotojo įsipareigojimai

9.1. Nuomotojas įsipareigoja:

9.1.1.laikytis šioje sutartyje numatytų sąlygų bei įsipareigojimų;
9.1.2. per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu pranešti Nuomininkui apie savo adreso ar banko rekvizitų pasikeitimą;

 1. Rizika

10.1. Jei Turtas sugadinamas, ar kitaip kitaip pažeidžiamas automobilio nuomos laikotarpiu ir jei pagal Turto draudimo sutartį nėra laikoma draudiminiu įvykiu, nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui 300 € dydžio baudą. Jei Turtas negali būti suremontuotas Nuomininkas įsipareigoja per 2 (dvi) savaites nuo Draudiko oficialaus atsisakymo išmokėti draudimo išmoką gavimo dienos kompensuoti Nuomotojo dėl to patirtus nuostolius.

 1. Turto draudimas

11.1. Turtas, Nuomotojo naudai, yra apdraustas nuo avarijos, stichinių nelaimių ir nelaimingų atsitikimų (įskaitant trečiųjų asmenų sukeltą gaisrą ir sprogimą) bei vagystės. Kasko draudimas galioja Europoje.Taip pat Turtas yra apdraustas civiline atsakomybe.

11.2 Nuomininko nesutikimas su Draudiko sprendimu nepripažinti Turto dingimą, sunaikinimą arba  sugadinimą draudiminiu įvykiu ir po to sekantys teisiniai ginčai neatleidžia Nuomininko nuo šios sutarties sąlygų įvykdymo.

11.4 Kasko draudime yra xxx,xx eurų franšizė avarijos atveju, įvykus įvykiui šią franšizę sumoka Nuomininkas.

 1. Sutarties nutraukimas

12.1. Nuomotojas turi teisę nutraukti šią sutartį jeigu:
12.1.1. Nuomininkas naudoja Turtą pažeisdamas šioje sutartyje numatytas sąlygas;
12.1.2. Nuomininkas nesilaiko šios sutarties 7.1.1., 7.1.3., 7.3. punktuose numatytų įsipareigojimų;
12.1.3. Nuomininkas, nepaisant Nuomotojo raštiškų įspėjimų, nesilaiko kitų šioje sutartyje nurodytų sąlygų.
12.2 Nuomotojui nutraukus sutartį pagal 12.1 punktą, arba Nuomininkui bet kokiu atveju nutraukus sutartį, Nuomininkas netenka teisės naudotis Turtu.  Turtas per 2 (dvi) darbo dienas turi būti pristatytas Nuomotojui. Turto gražinimas patvirtinamas Gražinimo-perdavimo aktu:
12.2.1. Nuomininkas privalo perduoti Turtą suremontuotą, techniškai tvarkingą tokios pačios komplektacijos kaip ir šios sutarties pasirašymo dieną bei tokios būklės, kuri atitinka natūralų Turto nusidėvėjimą. Jei grąžinamo Turto būklė neatitinka šiame punkte nurodytų reikalavimų, Nuomininkas privalo savo sąskaita pašalinti Turto defektus Turto gamintojo autorizuotame servise arba kompensuoti Nuomotojo išlaidas Turto vertės atstatymui.
12.2.2. Turto transportavimo, saugojimo bei kitos su Turto perdavimu Nuomotojui susijusios išlaidos ir visa rizika tenka Nuomininkui.
12.2.3. Nuomininkui nesilaikant šios sutarties 12.2. punkte nustatytų sąlygų, Nuomotojas turi teisę pats susigrąžinti Turtą. Tokiu atveju Turto susigrąžinimo išlaidos ir rizika tenka Nuomininkui.
12.3. Ši sutartis  laikoma nutraukta po 2 (dviejų) kalendorinių dienų nuo šalies raštiško (įskaitant pranešimą faksu) pranešimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos.

 1. Sutarties šalių tarpusavio pranešimai
  13.1. Visi sutarties šalių su šia sutartimi susiję tarpusavio pranešimai pateikiami raštu šioje sutartyje nurodytais šalių adresais arba kitu adresu, kurį viena sutarties šalis yra raštu pranešusi kitai sutarties šaliai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti telefonu.
 2. Sutarties galiojimas
  14.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško joje sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo arba jos nutraukimo vadovaujantis šioje sutartyje nustatyta tvarka.
 3. Sutarties pakeitimas ir papildymas
  15.1. Šios sutarties sąlygos keičiamos ar papildomos abiejų sutarties šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
  15.2. Šios sutarties pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir yra privalomi sutarties šalims iki visų šios sutarties sąlygų įvykdymo.
 4. Ginčų sprendimas
  16.1. Visi dėl šios sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, papildymo, pratęsimo ir atsakomybės kilę ginčytini klausimai sprendžiami abipusiu šalių susitarimu..
  16.2. Jei šios sutarties 16.1. punkte minėtų klausimų nepavyksta išspręsti derybų būdu, kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
 5. Kitos sąlygos

17.1. Sutartis yra sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka Nuomininkui, o kitas – Nuomotojui.
17.2. Jei bet kuri šios sutarties sąlyga tampa prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams aktams, šis faktas nedaro įtakos kitų šios sutarties sąlygų galiojimui. Tokiu atveju Nuomotojas turi teisę vienašališkai pakeisti galiojantiems norminiams aktams prieštaraujančią sąlygą kita artimiausia pagal prasmę teisėta sąlyga ir privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai Nuomininką.

 1. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai

Nuomotojas                                                                                                                                      Nuomininkas